Home > Opći uvjeti poslovanja

Ugovor o putovanju i Opći uvjeti i upute  za turističke aranžmane

1. Predmet ugovora

Predmet ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – -Gacka tours Otočac (Gacka tours u daljnjem tekstu)) i PUTNIKA, odnosno ugovaratelja putovanja, u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i upute za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali Gacka tours i i PUTNIK te nakon što je PUTNIK u cijelosti uplatio cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene. Ako putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke kad Gacka tours primi ugovoreni iznos cijene aranžmana ili, ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene.

Putnik se za putovanje može prijaviti, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora, putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. PUTNIK jamči da je agenciji Gacka tours dao ispravne i važeće podatke potrebne za realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obaveze koje proizlaze iz ovog ugovora i zakonskih propisa.

2. Rezervacije i plaćanje

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije putnik uplaćuje dio ugovorene cijene aranžmana (ako organizator ne uvjetuje drugačije. Za individualne rezervacije, kao i za sve rezervacije na upit, naplaćuje se iznos cijene aranžmana prema uvjetima iz ugovora.

Gacka tours se obvezuje obraditi i te pismeno ili usmeno obavijestiti putnika. Ukoliko Gacka tours nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za putovanje , uplaćeni troškovi rezervacije će biti u cijelosti vraćeni putniku. Ako putnik ne prihvati zatraženu, a potvrđenu rezervaciju, troškovi rezervacije se ne vraćaju. U slučaju prihvaćanja aranžmana od strane putnika, troškovi rezervacije uračunavaju se u cijenu aranžmana.

3.Cijene

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene su bazirane na osnovi ugovora s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge .

Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta eventualni prigovor podnosi se izravno izvršitelju usluge. Gacka tours može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene, ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ako dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana i to u roku od 2 dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka putnik nema pravo na nadoknadu štete.

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti iz programa agencije Gacka tours su opisani prema službenoj kategorizaciji u trenutku izdavanja programa. Gacka tours ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pisanu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima važećim za navedeno putovanje. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka.

Ako putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja.

5. Putni dokumenti, poštivanje propisa

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave dužan agenciji Gacka tours dostaviti sve potrebne podatke i dokumente . Ako putnik ne ispuni navedene obaveze, smatrat će se da je odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise.

U slučaju da putnik, zbog nepoštivanja propisa, ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ako putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima kako RH tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri.

U slučaju nepoštivanja navedenih obaveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a Gacak tours otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekata .

6. Putno osiguranje

Sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti, Gacka tours će putnika upoznati sa paketom putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja

7. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ako putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučamo uplatu police osiguranja od otkaza koje se ne može uplatiti naknadno, već samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu: akutna bolest, nezgoda, smrtni slučaj u užoj obitelji, elementarna nepogoda Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija Gacka tours se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu, koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja.

8. Otkazivanje putovanja ili promjena programa

Putovanje se otkazuje zbog više sile, odnosno zbog i nepredvidljivih događaja,na koje organizator nema utjecaja niti ih je bio u mogućnosti izbjeći. Pod višom silom se smatraju uredbe krizne situacije slične ratovima, epidemije, prirodne katastrofe i sl. U slučaju da Gacka tours prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužna je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odustajanja obaveza je agencije vratiti putniku uplaćeni iznos.

9. Otkazivanje putovanja od strane putnika

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, agencija od ukupne cijene zadržav za individualne rezervacije) za otkaz od 20 do 16 dana prije putovanja 50% za otkaz od 15 do 8 dana prije putovanja 80% za otkaz od 7 do 0 dana prije putovanja 100% za grupne polaske: 40 – 31 dana prije polaska 50% cijene aranžmana 30 – 15 dana prije polaska 75% cijene aranžmana 15-0 dana -100% cijene aranžamna Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promijene.

10. Rješavanje problema

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor agenciji Gacka tours i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. U interesu putnika je da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pisani prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta te od davatelja usluga zatraži pisanu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik (nositelj ugovora) prigovor podnosi zasebno.

Gacka tours je duna očitovati se pisanim putem Rješenje na prigovor mora donijeti u roku od 14 dana po primitku prigovora Ako je zbog krivnje agencije došlo do neispunjenja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga U drugim slučajevima spor će rješavati mjesno nadležni sud.

12. Zdravstveni propisi

Putnik je dužan obavijestiti Gacka tours o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl Putnik je dužan posjedovati potvrde i dokumente o tome.

13. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju kontaktirati Euroherc osiguranje ..Broj police jamčevnog osiguranja je 804095176

14. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika su potrebni u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i služit će za daljnju komunikaciju Gacka tours se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznositi u bilo koje druge svrhe izvan putnog aranžmana.

15. Završne odredbe

Opći uvjeti i o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa sa agencijom Gacka tours Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ako to nije moguće, u slučaju spora prihvaća se nadležnost mjesno dogovornog suda.

GACKA TOURS , OBRT ZA PUTNIČKU AGENCIJU I USLUGE